TIVOLICASINO.DK - VILKÅR FOR NETSPIL

Gældende fra 19. august 2021


1. Generelt

1.1. De vilkår, der følger nedenfor, gælder for personer, der ønsker at oprette en spilkonto på TivoliCasino.dk, eller som ønsker at deltage i spil på TivoliCasino.dk. Personer, der ønsker at oprette en spilkonto, skal registreres som kontoindehaver (herefter ”spiller”), for at kunne deltage i spil på TivoliCasino.dk. 


1.2. Ved oprettelse af en spilkonto på TivoliCasino.dk indgår spilleren kontrakt med Danske Licens Spil på de vilkår, der er beskrevet nedenfor. 


1.3. Vilkår omfatter alle spil udbudt af Danske Licens Spil via TivoliCasino.dk. Derudover gælder de til enhver tid gældende spilleregler for Danske Licens Spils spil med de begrænsninger, der måtte følge af nærværende bestemmelser. Spillereglerne kan ses på TivoliCasino.dk eller rekvireres hos Danske Spils Kundecenter.


1.4. Danske Licens Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre vilkårene. Såfremt Danske Licens Spil ændrer de af spilleren accepterede vilkår, orienteres spilleren skriftligt herom.

2. Registrering


2.1. Registrering som spiller hos Danske Licens Spil kan kun foretages af en person, som

• har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer, 
• er fyldt 18 år, 
• ikke er erklæret personligt konkurs, og 
• ikke er umyndiggjort eller sat under værgemål. 

Spilleren er forpligtet til straks at informere Danske Licens Spil, såfremt en eller flere af ovenstående krav ikke længere er opfyldt.

2.2. Registrering som spiller hos Danske Licens Spil skal ske ved oprettelse af brugernavn og adgangskode samt oplysning om navn, adresse og CPR-nummer. 


2.3. Ved registrering kontrollerer Danske Licens Spil, om spilleren er registeret i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Er dette tilfældet, vil spilkontoen og kundeforholdet med Danske Licens Spil ikke kunne oprettes.


2.4. Ved login på spilkontoen via TivoliCasino.dk skal der anvendes NemID eller MitID. Ved login på spilkontoen fra tekniske platforme, hvor det ikke er teknisk muligt at anvende NemID eller MitID, skal brugernavn og adgangskode anvendes.


2.5. Det er spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der afgives i forbindelse med registreringen, er korrekte. Såfremt der sker ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på TivoliCasino.dk eller senere, er spilleren forpligtet til at foretage sådanne eventuelle ændringer via TivoliCasino.dk eller at kontakte Danske Spils Kundecenter. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte.


2.6. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at spilleren ikke deltager i spillet, eller at indestående midler ikke kan udbetales til spillerens bankkonto. Gevinsterne forældes endvidere i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom.


2.7. Danske Licens Spil validerer CPR-numre i CPR-registret, og såfremt der er uoverensstemmelser mellem de afgivne oplysninger, og de oplysninger der fremgår af CPR-registret, vil spilkontoen være midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er blevet undersøgt og afklaret. At en spilkonto er midlertidig betyder, at der er fastsat et maksimum for overførsler til spilkontoen, og at der ikke kan indbetales til eller udbetales penge fra spilkontoen.


2.8. Danske Licens Spil forbeholder sig retten til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger, og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret. 

3. Behandling af personoplysninger

3.1. Danske Spil koncernen, herunder Danske Licens Spil, overholder som dataansvarlig den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Når spilleren benytter TivoliCasino.dk behandler Danske Spil koncernen spillerens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til Danske Spil koncernens privatlivspolitik. Privatlivspolitikken kan tilgås via dette link.

4. Spærring m.v.


4.1. Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden varsel spærre spillerens spilkonto helt eller delvist. 


4.2. En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spilleren har afgivet urigtige oplysninger eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår, over for Danske Licens Spil. 


4.3. Danske Licens Spil kan endvidere spærre spillerens spilkonto, såfremt spillerens spilmønster - efter Danske Licens Spils vurdering - har karakter af uhensigtsmæssig spiladfærd.


4.4. Danske Licens Spil kan derudover begrænse spillerens indskudsmuligheder eller spærre spillerens spilkonto (og/eller efter omstændighederne annullere afviklede spil samt tilbageføre indskud, præmier og udbetalte midler) ved konstatering af eller mistanke om et eller flere af følgende forhold:

• Opfordring eller medvirken til snyd, herunder aftalt spil, svig, bedrageri, eller andre ulovlige aktiviteter
• Hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

• Spil mod sig selv
• Overtrædelse af gældende chatregler
• Forsøg på hacking af spillerens spilkonto eller andre spilleres spilkonti
• Anvendelse af applikationer, robotter eller lignende til påvirkning eller automatisering af spillet og de tilknyttede funktionaliteter
• Misbrug af spillerens spilkonto 
• Brug af andre spilleres spilkonti, kontakt-, person- og/eller loginoplysninger
• Politi, domstol eller regulerende myndighed anmoder herom
• Anden utilbørlig adfærd, der efter Danske Licens Spils opfattelse strider mod hensigten med spillet og de tilknyttede funktionaliteter

4.5. Danske Licens Spil kan endvidere foretage en spærring af spillerens spilkonto, såfremt Danske Licens Spil finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. 


4.6. Spærring af spillerens spilkonto kan ske uanset om ovenstående handlinger sker eller mistanke opstår på baggrund af spillerens aktiviteter via TivoliCasino.dk eller Danske Spils koncernens øvrige spiludbud, herunder via danskespil.dk.


4.7. Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen.

5. Ansvar

5.1. Spilkontoen er personlig, og spilleren må udelukkende handle på egne vegne. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af nærværende vilkår.


5.2. Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende sine NemID eller MitID loginoplysninger, brugernavn samt sin personlige adgangskode på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende disse.


5.3. Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd.


5.4. Såfremt spilleren får mistanke om, at der foretages uberettiget spil fra spillerens spilkonto, skal spilleren straks rette henvendelse til Danske Licens Spil, der herefter vil spærre spillerens spilkonto. Når spærringen af spillerens spilkonto er bekræftet af Danske Licens Spil, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens spilkonto.

 

5.5. Danske Licens Spil er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol, herunder uforudsigelige og udefrakommende hændelser, medfører, at kommunikationen til og fra Danske Licens Spils systemer ikke kan gennemføres og/eller at spil ikke kan gennemføres.

6. Brug af spilkonto

6.1. Spilleren skal overføre penge til sin spilkonto, før det er muligt at købe spil via TivoliCasino.dk. På spilkontoen optjenes ikke renter. Danske Licens Spil accepterer alene ind- og udbetaling i danske kroner. 


6.2. Indbetalinger til netspilkontoen kan alene ske ved brug af de af Danske Licens Spil godkendte betalingsmidler, og alene i det omfang, Danske Licens Spil tillader. 


6.3. Danske Licens Spil accepterer ikke spil på kredit.


6.4. Udbetalinger og indbetalinger kan ses på spilkontoen i en periode på 3 måneder, efter at posteringen har fundet sted. Spilleren skal ved uoverensstemmelser straks meddele dette til Danske Licens Spils kundecenter.


6.5. Indbetalinger til spillerens spilkonto samt udbetalinger fra spilkontoen til spillerens bankkonto kan af Danske Licens Spil pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af TivoliCasino.dk.


6.6. Minimum ind- og udbetalingsbeløb er 50 kr.

7. Udbetaling af indestående midler samt tilbageføring

7.1. Udbetaling af eventuelle indestående midler på spillerens spilkonto sker til spillerens NemKonto. Alternativt kan udbetaling ske til en anden dansk bankkonto tilhørende spilleren. Det er spillerens ansvar at dokumentere ejerskab over bankkontoen samt kontrollere, at den rigtige bankkonto er angivet.


7.2. Indestående midler på spilkontoen kan udbetales ved brug af udbetalingsfunktionen på ”Min konto”, eller ved henvendelse til Kundecentret. Udbetaling kan højst ske én gang dagligt. Ved lukning af spilkontoen tilbageføres eventuelle indestående midler til spillerens bankkonto.


7.3. Eventuelle gevinster vil være til rådighed på spillerens spilkonto hurtigst muligt efter spillets afslutning.


7.4. Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers spilkonto eller en udbetaling af indestående midler til en spillers bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår m.v. fra spillerens side, er Danske Licens Spil berettiget til at tilbageføre det udbetalte beløb fra spilkontoen eller bankkontoen. Tilbageførsel fra spilkontoen kan ske uanset, om der er dækning herfor på spillerens spilkonto.

 

7.5. Såfremt spillerens overførsel af penge til spilkontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Danske Licens Spil tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra spilkontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens spilkonto.


7.6. Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører Danske Licens Spil omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra spillerens spilkonto.


7.7. Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens spilkonto, er Danske Licens Spil ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen.


7.8. Såfremt en spiller har midler indestående på en enten passiv, suspenderet eller periodisk selvudelukket konto, vil midlerne forblive indestående på spilkontoen. Ønsker spilleren midlerne udbetalt til sin bankkonto, skal spilleren rette henvendelse til Danske Spils Kundecenter, hvorefter midlerne kan overføres til spillerens bankkonto.


7.9. En spiller kan genoptage et afbrudt spil inden for 90 dage fra den dag, spillet ikke blev afsluttet. I denne periode vil indsatsen for det pågældende uafsluttede spil blive betragtet som en igangværende indsats for dette spil. Spil, som ikke er afsluttede, vil fremgå under fanen ”Spilhistorik” i "Min Konto"-sektionen i 90 dage, hvorefter spillet annulleres, og indsatser fra disse spil bliver refunderet spillerens spilkonto.


7.10. Danske Licens Spil forbeholder sig retten til at tilbageføre beløb i henhold til ovenstående på baggrund af spillerens aktiviteter såvel via TivoliCasino.dk som via Danske Spils koncernens øvrige spiludbud, herunder via danskespil.dk.


7.11. Såfremt en spiller efter endelig selvudelukkelse har midler indestående på spilkontoen, vil midlerne umiddelbart herefter blive udbetalt til spillerens NemKonto.


7.12. Danske Spil forbeholder sig til enhver tid retten til at afvise en anmodning om udbetaling eller tilbageføring af indestående midler til spillerens bankkonto, såfremt der efter Danske Spils vurdering er tale om snyd, betalingskortmisbrug, misligholdelse af spilleregler eller nærværende vilkår.


7.13. Spilleren kan anmode om at få overført et beløb fra Spilkontoen til en anden konto end Spillers NemKonto. I de tilfælde skal Danske Spils Kundecenter kontaktes direkte, og spilleren vil være underlagt udvidede dokumentationskrav.


7.14. Der kan maksimalt udbetales kr. 300.000,00 fra TivoliCasino.dk til en spiller per dag, defineret som en 24-timers periode mellem kl. 00.00 og 23.59. Hver enkelt udbetalingsanmodning kan højest lyde på kr. 100.000,00, men der kan foretages flere udbetalingsanmodninger per dag. TivoliCasino.dk kan efter eget skøn vælge at imødekomme anmodninger fra spilleren om udbetaling af større beløb.
 
8. Standardvilkår for kampagner

8.1. Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, der er tilgængelige på TivoliCasino.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige de i punkt 10 angivne vilkår for bonus.


8.2. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle relevante særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.


8.3. Den periode, som kampagnen kører i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.


8.4. Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.


8.5. For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye spillere', et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må spilleren ikke tidligere have åbnet en spilkonto via TivoliCasino.dk. Sådanne kampagner kan derudover ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne. 


8.6. Hvis intet andet er angivet i de relevante særlige kampagnevilkår eller i punkt 10, kan en spiller kun deltage i hver kampagne én gang.


8.7. Hvis en spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter Danske Licens Spils rimelige mening kan være skadelig for koncernen eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at diskvalificere spilleren samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra spillerens spilkonto eller bonuskonto.


8.8. Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie "som den er", og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre Danske Licens Spil vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. Når en spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør Danske Licens Spil alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældendes kontaktoplysninger, men hvis Danske Licens Spil ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen indenfor rimelig tid, efter at præmien er vundet, forbeholder Danske Spil sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.


8.9. Det gælder for enhver berettigelse til at modtage en præmie, at den er personlig og dermed ikke kan videregives. 


8.10. Danske Spil kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt på grund af omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol.

9. Chat

9.1. I det omfang spilleren tilbydes adgang til en chat via TivoliCasino.dk, skal brugen af chatfunktionen altid ske med respekt for de til enhver tid gældende chatregler for det pågældende forum.

10. Bonusser 

10.1. Bonus tilbydes kun til spillere, som har oprettet en spilkonto og kun i forbindelse med spil købt via spilkontoen. Danske Licens Spil forbeholder sig ret til at ændre, annullere, afvise eller trække hele eller dele af bonustilbud til en eller flere spillere tilbage. I sådanne tilfælde vil alle berørte aktive bonusser blive lukket og tilbageført.


10.2. Alle bonustilbud er personlige og er begrænset til et pr. husstand, e-mailadresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet. En spiller kan kun have én aktiv bonus ad gangen pr. produkt. For at aktivere en anden bonus, skal en på tidspunktet eventuel aktiv bonus derfor først gennemspilles eller lukkes.


10.3. Vilkår og betingelser tilknyttet de enkelte bonusser vil fremgå af den pågældende bonus. Disse skal accepteres, førend bonussen tildeles.

 

10.4. Tivolicasino.dk kan tilbyde kunderne særlige bonusser, såsom loyalitetsbonusser og Gratis Chancer. Tilbud som disse kan være underlagt vilkår og betingelser såsom omsætningskrav, tidsmæssige begrænsninger mv., hvilket der vil blive oplyst om i tilknytning til det konkrete tilbud. Tildeling og værdi af disse tilbud vil i alle tilfælde være baseret på objektive kriterier.


10.5. Danske Licens Spil kan ikke drages til ansvar, hvis en spiller ikke har mulighed for at opfylde vilkår og betingelser på grund af omstændigheder uden for Danske Licens Spils kontrol.


10.6. Hvis en spiller ifølge Danske Licens Spil har misligholdt eller misbrugt et tilbud om bonus, vil Danske Spil trække tilbuddet tilbage samt tilbageføre eventuelle uretmæssigt udbetalte bonusser fra spillerens spilkonto, underkonto eller bonuskonto. Endvidere forbeholder Danske Licens Spil sig ret til at udelukke spilleren fra at modtage bonustilbud i fremtiden.


10.7. Misligholdelse af bonustilbud foreligger bl.a. i følgende tilfælde:
• Hvis der blandt flere spillere, der har aktiveret en bonus, er forbindelse mellem deres spilkonti, f.eks. samme navn, husstand, e-mailadresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto. 
• Placering af spil, som uanset resultat, giver gevinst fra bonussen for en enkelt spiller eller en gruppe af spillere
• Samarbejde med andre spillere om at opfylde vilkårene for et bonustilbud

10.8. Når spilleren aktiverer en bonus, indsættes bonusbeløbet på spilkontoen, og der kan spilles for bonusbeløbet. Såfremt vilkår og betingelser ikke opfyldes indenfor den angivne tidsfrist, vil bonusbeløbet samt eventuelle vundne gevinster blive tilbageført.

11. Spil fra udlandet

11.1. Danske Licens Spils danske tilladelser til at udbyde spil er kun gældende i Danmark (herunder i Grønland) og Færøerne. Spil via TivoliCasino.dk under ophold i udlandet kan derfor være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning.

12. Ansvarligt spil

12.1. En spiller med spilkonto hos TivoliCasino.dk er underlagt nogle daglige indbetalingsgrænser, fastsat af Danske Licens Spil. Grænserne er fastsat mellem 15.000 og 100.000 kr. pr. dag.

 
12.2. Ovenstående beløbsgrænser kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af Danske Licens Spil, ligesom Danske Licens Spil til enhver tid og uden forudgående varsel kan implementere nye beløbsgrænser.


12.3. Desuden skal spilleren fastsætte en maksimal daglig, ugentlig eller månedlig grænse for overførsel fra bankkonto til netspilskonto. Indbetalingsgrænser kan – indenfor den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af spilleren. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med det samme. En daglig grænse virker i forhold til summen af indbetalinger foretaget seneste 24 timer. En ugentlig grænse virker i forhold til summen af indbetalinger seneste 7 dage (168 timer). Og en månedlig grænse virker i forhold til summen af indbetalinger seneste måned (samme dato og tidspunkt måneden før). 


12.4. På trods af ovenstående kan Danske Licens Spil til enhver tid efter en konkret vurdering fastsætte individuelle indskuds- og overførselsgrænser for den enkelte spiller, såfremt Danske Licens Spil vurderer, at det ud fra den pågældende spillers spilmønster er nødvendigt af forretningsmæssige, sikkerhedsmæssige eller ansvarlighedsmæssige årsager.


12.5. Spilleren kan endvidere fastsætte individuelle daglige, ugentlige og månedlige tabsgrænser. Danske Licens Spil anbefaler, at spilleren fastsætter tabsgrænser. Spilleren kan altid ændre sine tabsgrænser. En eventuel forhøjelse af en daglig tabsgrænse træder i kraft efter 24 timer, mens en forhøjelse af en ugentlig grænse træder i kraft efter 7 dage. En forhøjelse af den månedlige grænse træder først i kraft efter en måned.


12.6. Spilleren kan også udelukke sig selv fra spil på sin spilkonto midlertidigt eller permanent. Ved midlertidig udelukkelse vil spilkontoen blive spærret i minimum 30 dage. Ved permanent udelukkelse, lukkes spilkontoen og kundeforholdet ophører. Disse funktioner findes under "Min profil".


12.7. Spilleren kan også vælge en kortere spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer. I denne periode vil spilkontoen være spærret indtil den genåbnes automatisk efter udløb af de 24 timer.


12.8. Når spilleren vælger at udelukke sig selv midlertidigt eller permanent fra spil hos TivoliCasino.dk, gælder selvudelukkelsen også for eventuelle øvrige spilkonti hos Danske Licens Spil.


12.9. Spilleren kan endelig lade sig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) ved henvendelse til Spillemyndigheden eller via https://rofusweb.spillemyndigheden.dk. Ved afgivelse af samtykke til registrering heri kan spilleren udelukke sig midlertidigt eller permanent fra at spille onlinespil i Danmark.

12.10. Danske Licens Spil henviser endvidere til vores ansvarlighedsinformation på TivoliCasino.dk om spilafhængighed og behandling heraf. Her findes links til selvtests, kontaktoplysninger til StopSpillet, anbefalinger om danske og grønlandske behandlingstilbud m.v.


12.11. Hos Danske Licens Spil er det afgørende, at spil er underholdende, og at spillet foregår med omtanke. Danske Licens Spil er forpligtet til at sikre ansvarligt spil. Derfor arbejder Danske Licens Spil løbende med at opfange uhensigtsmæssig spilleadfærd, så der er mulighed for at tilbyde dig råd og sparring i tide. Hvis Danske Licens Spil vurderer, at der er tegn på spilleadfærd, der kan føre til spilleafhængighed, kan Danske Licens Spil kontakte dig med tilbud om rådgivning.

13. Fortrydelsesret

13.1. Der gælder for køb af spil foretaget via TivoliCasino.dk ingen fortrydelsesret. Det købte spil kan derfor ikke annulleres.

14. Klager

14.1. Såfremt en spiller ønsker at klage over Danske Licens Spils udbud af spil, kan spilleren klage til Danske Licens Spil. En klage skal indeholde information om spillerens identitet samt begrundelse for det påklagede forhold, idet klagen ellers kan afvises. Danske Licens Spil behandler klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår spilleren kan forvente en afgørelse i sagen.


14.2. En klage over spil købt hos Danske Licens Spil kan endvidere altid indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller via www.forbrug.dk. En klage kan også indgives til EU-Kommissionens online klageportal via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal spilleren angive e-mailadressen ’kontakt@TivoliCasino.dk’.


15. Ophør

15.1. Spilleren kan via TivoliCasino.dk eller Kundecentret til enhver tid opsige kontrakten med Danske Licens Spil vedrørende spilkonto, hvilket resulterer i, at denne lukkes. Såfremt spilleren ønsker hele sin profil slettet fra TivoliCasino.dk, skal der ske henvendelse til Danske Spils Kundecenter. Danske Licens Spil er dog som nævnt ved lov forpligtet til at opbevare spillerens data i mindst 5 år efter ophør af spillerens netspilskonto.


15.2. Danske Licens Spil kan til enhver tid og uden varsel bringe kontrakten vedrørende spilkonto til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af bestemmelserne i nærværende vilkår, spilkontoen ikke har været anvendt i 1 år eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. 


15.3. Det er ene og alene Danske Licens Spil, der på baggrund af en saglig vurdering afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af nærværende vilkår og eventuelle særlige gældende vilkår.


15.4. Danske Licens Spil kan til enhver tid opsige kontrakten vedrørende spilkonto med 1 måneds varsel.


15.5. Ved ophør lukkes spillerens spilkonto og spillerens indestående på spilkontoen overføres til spillerens bankkonto.

Danske Licens Spil A/S
Korsdalsvej 135
2605 Brøndby
Kundecenter tlf. 36 37 14 44
kontakt@TivoliCasino.dk 
www.TivoliCasino.dk

Version: 4.0.0.3